Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

İş Sözleşmesinin Feshinde Tanzim Olunacak İbranamelerde Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

 

UMUT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Bayar Cd. Gülbahar Sk. Ege Yıldız Blokları B Blok K.9 D.33 Kozyatağı-Kadıköy / İstanbul            

Tel. No.            : 0216 / 445 66 86 PBX

Faks No.          : 0216 / 445 93 00 - E-mail: umutymm@yahoo.com

 

11.10.2012

DUYURU

İş Sözleşmesinin Feshinde Tanzim Olunacak İbranamelerde Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

         İbraname; işvereninin işçiye olan borçlarını tamamen veya kısmen kaldıran,  işçinin işten ayrılırken ücreti, fazla çalışma, yıllık ücretli izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı vb alacaklarını aldığına, başka bir alacağı kalmadığına  ilişkin imzaladığı belgedir ve iş sözleşmesinin feshinden  sonra tanzim olunur.

          İbraname ile ilgili mevcut 4857 sayılı iş kanunu ve eski  borçlar kanunu’da açıkça herhangi bir düzenleme mevcut değildir.   Ancak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni borçlar kanunu’nun  420. maddesinde  4857 sayılı iş kanunun da yer almayan konular bakımından ibraname hakkında geçerliliği şarta bağlı önemli düzenlemeye gidilmiştir. Bu çerçevede ; İbraname tanzimi hakkında  6098 sayılı yeni borçlar kanunu ile önceki dönemde Yargıtay kararlarına dayanak teşkil eden bir takım şekilsel uygulamalar ve içtihatlar, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yasal dayanağa kavuşturulmuş ve geçerliliği de çok sıkı şartlara bağlanmıştır.

         Bu kapsamda Artık işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin mutlaka  yazılı olması  ve geçerli olması içini aşağıda yazılı beş şartın  bir arada olması gerekmektedir.  

1-İbra sözleşmesinin mutlaka yazılı olması ve işçi tarafından itiraz şerhi olmadan imzalanması,

2-İbraname ; ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık süre geçtikten sonra imzalanacaktır.   (Bir aydan önce tanzim edilen ibranameler geçerli sayılmayacaktır)

3-İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,     

4-Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız olması,          

5-Ödemenin mutlaka banka aracılığıyla yapılması şarttır.

        Yukarıda unsurların tamamını kapsamayan ibra sözleşmeleri veya ibraname hükümsüz olacaktır.

       İbraname, İş sözleşmesi Sona Erdikten  Bir Ay   Sonra Yapılmalı ve İşçi hakları Tür ve Miktarları İtibariyle Açıkça Gösterilmelidir  ; 

       Yeni borçlar kanununa göre , iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir ay geçmeden yapınla ibranameler geçersiz olacaktır.  Bu hüküm ile kanunun koyucunun dolaylı olarak işçini ibranameden doğan alacaklarının bir ay içinde ödenmesini sağlamayı amaçladığı görülmektedir. Ancak bu durum işverenleri  kıdem tazminatı, ihbar tazminatı yıllık izin ücreti gibi işçi haklarının iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra bir ay sonrasına bırakma şeklinde uygulamaya neden olabilir.  Diğer taraftan işten bir önce kırgın ve kızgın ve şekilde ayrılmış bir işçiden bir ay sonra ibraname alınması uygulamada sorunlara neden olabilecektir. Konuyla ilgili şahsi önerimiz;  ibranamenin tanzim ve işçinin tarafından imzalanması ile işverenin işçiye ait alacak  ödemelerini  eş zamanlı olarak aynı gün gerçekleştirilmesi yönündedir.

 

 

        Diğer taraftan ibra dolayısı ile , işçiye   yapılan ve yapılacak  hak ve  alacaklarının türü ve tutarlarının   , ibraname üzerinde tek  tek açıkça yazılması gerekmektedir.   Yeni borçlar kanununda kısmi ödeme hali de düzenlenmiş ve işçinin tüm alacaklarını içermeyen icra sözleşmelerinin içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmünde olacakları ifade edilmiştir.

 

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

Umut Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.