Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

MAKALELER

Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulama Sorunları

 Tarih: 24.12.2012

Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı  213 sayılı V.U.K.nun  257.nci maddesinin  1 nci fıkrasının 1.nci ve 3.ncü bendinde  yazılı  yetki  ve aynı Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan yetkilere dayanarak çıkardığı 397,416,421 seri numaralı  Vergi Usul Kanunu genel tebliğleri  ve 1 seri numaralı  Elektronik Defter Genel tebliği ile uygulama yön vermektedir.

Elektronik Defter ve Fatura kullanma zorunluluğu  kapsamına giren mükellefler (VUK-421 Seri  G.T.) 

1-4/12/2003 tarihli ve 5025 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisii Kanununa  ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

3- Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanununa  ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

4- Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.

Genel Tebliğde yer alan 31.12.2011 tarihi itibariyle brüt satış hasılatından ne anlaşılması  gerektiği konusunda mükellefler arasında tereddütler doğmuştur.

-Madeni yağ lisansına sahip olanlar ve bu mükelleflerden  doğrudan mal alanlardan 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari  brüt satış hasılatı 25.000.-TL olanlar  ve Ötv kanununun III sayılı listesinde yer alan(KOLALI GAZOZ,BİRA,ŞARAP,CİN,VOTKA ,tütün mamulleri,……gibi ) malları imal,inşa veya ithal edenler ile bunlardan  mal alanlardan 31.12.2011 tarihi itibariyle  asgari brüt satış hasılatı 10.000.-TL olan mükelleflerin 01.09.2013 tarihi itibariyle elektronik fatura kullanacakları ve söz konusu mükelleflerin elektronik deftere 2014 takvim yılı (elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1.9.2014 tarihi itibariyla elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir) içerisinde geçmeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Kişisel görüşümüztebliğde yazılı husus dikkate alındığında 4760 sayılı Özel Tüketim  Vergisi Kanununa  ekli (III) sayılı listedeki malları imal ,inşa veya ithal edenlerden mal alanlar  ile madeni yağ lisansına sahip olanlardan doğrudan mal alan  mükelleflerin başka faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatlarınında brüt satış hasılatı kapsamında değerlendirileceğidir.

Konuyu örneklersek , madeni yağ lisansına sahip  bir mükelleften mal satın alan bir mükellefin  aynı zamanda başka bir faaliyeti var veya başka mal ve hizmet alım-satımı var ise  bu faaliyetlerinden elde ettiği toplam asgari brüt satış hasılatının toplam tutarı 31.12.2011 tarihi itibariyle 25.000 TL ve üzerinde ise elektronik fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluğuna tabi tutulacaktır. 

Bu durumda; akkaryakıt bayiliği yapan bir mükellef işyerinde madeni yağ satışı da yapıyor  ve alımlarını  madeni yağ Lisansına  sahip imalatçıdan yapıyor ise 2011 yılında istasyondaki madeni yağ satış tutarı 1000.-TL olsa bile  işletmesinin 31.12.2011 tarihli asgari brüt satış hasılat tutarı 25.000.- TL ve üzeri ise bu mükellefte  e- fatura ve  e- defter uygulamasına tabi tutulacaktır.  Karşı düşüncenin  geçerli olması ve konunun açıklığa kavuşması için, Gelir İdaresi Başkanlığınca çıkarılacak sirküler ile 421 seri numaralı genel tebliğde yazılı malların alım ve satımını yapan mükelleflerin ; 31.12.2011 tarihi itibariyle yalnızca bu mallara ilişkin brüt satış hasılatı tutarının dikkate alınması gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

-Genel  tebliğde yazılı  olan mükellefler dışında kalan  satıcılardan söz konusu malların temin edilmesi durumunda  ise elektronik  fatura yada elektronik defter kullanma zorunluluğu olmayacaktır.

Örnek: A mükellefi Kolalı gazoz imalatçısı, B firması bundan mal alan firma C ise B firmasından mal alıyor ise A firması e-defter ve e-fatura zorunluluğuna tabi tutulacak,  B firması ise 31.12.2011 tarihli asgari brüt satış hasılat tutarları dikkate alınarak  elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına tabi tutulacak, C firması için ise bu zorunluluk olmayacaktır.

-Diğer bir konu 2011 T.yılında 421 seri numaralı VUK tebliğinde yazılı hadleri aşan ancak 2012 T.yılı içerisinde söz konusu malların alım satımı faalyetini terk eden veya söz konusu malları 2012 takvim yılında  tebliğde belirtilen firmalardan almayanların durumunun ne olacağıdır. Kişisel görüşümüz bu mükelleflerin durumlarını dilekçe ile vergi idaresine bildirmeleri halinde elektronik fatura yada  elektronik defter kullanma zorunluluğu kapsamı dışına çıkartılmaları gerekecektir.

-31.12.2011 tarihi itibariyle genel tebliğde belirtilen hadleri aşmayan ancak, 31.12.2012 tarihi itibariyle belirlenen asgari brüt satış hasılat tutarını geçen mükelleflerle ilgili olarak ise Gelir İdaresi Başkanlığının belirleyeceği yeni tutarın veya  çıkartılacak genel tebliğin  beklenmesi gerekecektir.

-Genel tebliğde yer alan mükelleflerin 2014 takvim yılı içerisinde elektronik deftere geçecekleri belirtildiğinden, 01.01.2014 tarihi itibariyle  elektronik defter tutma zorunluluğunun  olmayacağı, parentez içi  açıklama dikkate alındığında ise  zorunluluğun  muhtemelen 01.09.2014 tarihi itibariyle başlayacağı anlaşılmaktadır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı,mükellefler tarafından iletilecek benzeri sorunlarıda dikkate alarak çıkartacağı yeni tebliğ veya sirkülerle  uygulamaya yön verecektir.