Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

MAKALELER

E-Beyan Üzerinden Pişmanlık Ve Düzeltme Beyanı Verilmesi

 Tarih: 05.07.2012

Vergi Matrahlarının beyanı tarh ve tahakkuk ettirilmesinde vergi idaresine,meslek mensuplarına ve mükelleflere çok önemli bir kolaylık sağlayan E-beyan sistemi üzerinden elektronik ortamda beyanname gönderilirken işaretlenmesi gereken kutucuk (buton) bazen yanlış işaretlemekte  bu durumda sistem tarafından vergi tahakkuku , vergi ziya-ı cezası  ve usulsüzlük cezası ,özel usulsüzlük cezası  tarhiyatları  otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Kağıt ortamında beyanname verilirken yapılan yanlışlık vergi dairesinde fark edildiğinde mükellef uyarılabilmekte veya aynı gün içerisinde yapılan yanlışlığın vergi dairesince düzeltilmesi mümkün olmakta iken E-beyan ortamında verilen beyannamelerde yapılan yanlışlığın düzeltilmesi farklılık göstermektedir.

Konuyu örneklersek, daha önce Geçici vergi ve Kurumlar vergisi beyannamelerini yasal süresinde vermiş olan (A) mükellefi  2011-Aralık döneminde  1000,-TL tutarındaki (kanunen kabul edilmeyen) gideri defter kayıtlarına intikal ettirdiği  beyannameler üzerinde ise söz konusu gideri  KKEG  ilave etmediğini bu nedenle 1000.-TL tutarında matrah farkı üzerinden 200.-TL eksik ödenecek vergi beyan ettiğini 15.05.2012  tarihinde  tespit etmiştir.

Bu durumda (A) mükellefi 2011/4 cü Geçici vergi dönemi ve 2011- Kurumlar Vergisi için düzeltme beyanı verirken VUK 376. Maddesi uyarınca Pişmanlık talepli beyanname vermek istemiş ancak E- beyan sistemi üzerinden düzeltme beyanlarını verirken yanlışlıkla KSS (Kanuni süresinden sonra) ve DZT (düzeltme) kutucuklarını işaretlemiş ve vergi ziyaına ilişkin ihbarnameler için ise( VUK 371) indirim kutucuğunu işaretleyerek  indirim talebinde bulunmuştur.

Söz konusu mükellef bu yanlışlık sonucunda, adına  tahakkuk eden vergi üzerinden hesaplanacak   gecikme faizini, %50 oranında kesilecek vergi ziyaı cezasını ve vergi ziyaı cezası için VUK 371. Mad.  uyarınca indirim talebinde bulunduğundan ödeyeceği ceza için birinci defada 1/2 si oranında indirim hakkını kullanmak suretiyle ödemek zorunda kalacaktır.Halbuki aynı mükellef düzeltme beyannamesini E beyan üzerinden verirken PIS ve DZT kutucuklarını işaretleyerek vermiş  olsaydı adına tahakkuk eden vergi farkını ve pişmanlık zammını tahakkuk fişinde yer alan 15 günlük vadede ödeyecekti. Ayrıca beyanname pişmanlık talepli verildiğinden adına vergi ziyaı kesilmeyeceği için bu cezanın kesinleşmesinden sonra adına kesilecek vergi ziyaı cezası için (VUK 339.cu mad.) tekerrür  hükmü uyarınca vergi ziyaı cezası %50 oranında artırımlı uygulanmayacaktır.

Yanlışlığın fark edilmesi üzerine aynı gün vergi idaresine mesai saatleri içerisinde veya daha sonra  başvuruda bulunulduğunda genellikle vergi dairesince düzeltme işlemi yapılmamaktadır. Bilindiği üzere E-beyan üzerinden internet ortamında verilen düzeltme beyanları ile ilgili olarak açılan  (pencereye) düzeltme beyanının veriliş nedeni yazılmaktadır. İşte bu bölüm yazılırken beyannameyi gönderen meslek mensubu “ VUK mad.376 veya pişmanlık hükümleri uyarınca verilmiştir ibarelerini  içeren bilgileri yazmış ise” kutucukları işaretlerken yanlışlıkla PIS kutucuğunu işaretlememiş bile olsa gerçek iradesini yazılı olarak belirtmiş olduğundan  aynı gün veya daha sonraki gün vergi dairesine düzeltme dilekçesi vererek  pişmanlık talebi kutucuğunu işaretlemeyerek verdiği beyanname dolayısıyla adına tahakkuk eden vergi ziyaı cezasını,gecikme faizini terkin ettirmek suretiyle, pişmanlık talebi doğrultusunda düzeltme yaptırabileceklerdir.

Bu durumlarda düzeltme beyanlarının veriliş nedenine ilişkin olarak beyannameyi gönderenlerce yazılan bölüm vergi dairesi yetkililerince sistem üzerinden görülmediğinden; ilgili bölümün kopyalanarak çıktısının alınmasında yarar vardır.

Vergi dairesince düzeltme beyanı veriliş nedeni bölümüne pişmanlık iradesini yansıtan ibarelerin yazılmamış olması nedeni ve aynı gün içerisinde vergi dairelerine yaptıkları düzeltme talepleri  redolunan mükellefler ise şikayet yolu ile (VUK mad.124) Maliye Bakanlığı- Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru haklarını kullanabilirler. Örnek olayımızda söz konusu mükellef kesilen Vergi ziya-ı cezası için indirim kutucuğunu işaretlemek suretiyle VUK 371. Mad. uyarınca E beyan üzerinden adına tahakkuk eden ceza için indirim talebinden vazgeçerek VUK uzlaşma hükümleri uyarınca uzlaşma talep etmek istiyor ise, tahakkuk tarihinden  itibaren 30 gün içerisinde vergi dairesine düzeltme dilekçesi ile başvurarak E- beyan üzerinden indirim talebi olmasına rağmen adına  tahakkuk eden  vergi ziya-ı cezasının terkin edilmesini ve uzlaşma talep edeceklerini belirterek, Uzlaşma komisyonuna da dilekçe ile  başvurabilirler. Konuya ilişkin İst. Vergi Dairesi Başkanlığının 24.04.2008 tarih ve  VUK-1 /Ek-1- 13749 sayılı  özelgesi bulunmaktadır.

E-beyan sistemi bürokratik işlemleri kolaylaştırırken unutkanlık sonucu yapılan yanlışlıkların düzeltilmesini zorlaştırmaktadır.Vergi Daireleri işlem yönergesinin E-beyan sistemi üzerinden yapılması olası yanlışlıkların düzeltilmesi yönündeki işlemleri içerecek şekilde gözden geçirilmesi, E beyan sistemi üzerinden yapılan tüm vergisel işlemlerin yasal süresi içerisinde gerçekleşmesi ve bu sistemin yerleşmesinde yoğun emek ,zaman harcayarak özveri ile çalışan , sürekli yenilenen vergi ve SGK mevzuatını takip ederek kamusal görev yapan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin katkılarının unutulmaması gerekmektedir.