Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

MAKALELER

Hizmet İhracı

 Tarih: 16.08.2011

Türkiye’de faaliyette bulunan firmaların yurt dışına yaptıkları hizmetlerin KDV istisnası kapsamındaki durumları;KDV Kanununun “Mal Ve Hizmet İhracatı” baslıklı 11.ci maddesinde yer almakta olup, söz konusu maddenin 11/1-a bendinde yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. 

KDV Kanununun 11/1-a maddesi ile ihracat teslimlerinden ayrı olarak yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler de KDV’den istisna edilmiş, aynı Kanunun 12/2 maddesi uyarınca, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için; (1) 

- Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması, 
- Hizmetten yurt dışında faydalanılması,  

şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.   

Öte yandan hizmet ihracı konusunda 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) ve 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümündeki açıklamalarda, hizmet ihracı istisnası uygulamasında;    

- Hizmetin Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması, 
- Fatura ve benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, 
- Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi, 
- Hizmetten yurt dışında yararlanılması,          

şartlarının aranacağı belirtilmiştir.  

KDV Kanununun yukarıda belirtilen hükümleri ile konu hakkındaki açıklamaların yer aldığı KDV Genel Tebliğleri uyarınca, yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetlerin, hizmetin ifa edildiği dönemde, bedelin döviz olarak Türkiye'ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası kapsamında beyan edilecektir.  

Ancak, bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanununun 32 nci maddesi kapsamında iadesi hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye gelmeden yerine getirilmeyecektir. 

Bilindiği üzere, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına  ilişkin 2008/13186 sayılı BKK ile 08.02.2008 tahinden itibaren ticari amaçlarla ihraç edilen malların bedeliin ihracatçılar tarafından yurda getirilerek bankaları Türk parası olması halinde tevsiki döviz ise satılması zorunluluğu kaldırılarak ihracat bedellerinin tasarrufu serbest bırakılmıştır. 

İhracatın hizmet ihracı olarak değerlendirilmesi durumunda , 26 seri numaralı KDV Genel Tebliği uarınca ,”istisnadan yararlanacak olann döviz alım bordrosu veya dövizin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden , kambiyo mevzatına göre geçerli diğer bir belge ile bunu tevsik etmesi  gerekmektedir. Diğer taraftan dövizin geldiğinin tevsikinde ; 2002/1 seri numaralı KDV İç genelgesi uyarınca hizmet ihracına ilşkin döviz alım bordrosunun  veya hizmet ihracında dövizin yurt dışıdan geldiğini gösteren bankadan alınan belgenin kabul edileceği belirtilmiştir. Bu durumda , hizmet ihracı istisnasının uygulanması için şart olan bu hususun hangi tarihe kadar vergi dairesince bekleneceğinin de  açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Konuyu örneklersek, kurumun bilgisayar programı, yazılım v.b. teslimi CD ortamında GÇB  ile yurt dışındaki firmaya ihraç ettiği durumda, yapılan ihracat mal ihracı kapsamında değerlendirilerek GÇB kapanma tarihinde ( 02.06.2011) Haziran 2011 KDV beyannamesinde 301 Kodla  KDV. Mad. 11-1-a  bendi uyarınca mal ihracı olarak beyan edildiğinde teslim bedeli dövizin yurda getirilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu teslimin KDV beyanında 302 kodla  hizmet ihracı olarak beyan edilmesi  durumunda ise E-beyan sisteminde teslime ilişkin GÇB tarih ve sayısı görülmemektedir. GÇB ile gerçekleştirilen söz konusu ihracat vergi dairesince hizmet İhracı kabul edildiğinden ise KDV istisnası ve KDV iadesi uygulanması için  teslim bedeli dövizin tamamının yurda getirilmesi istenilmektedir.

Benzeri sorunların giderilmesi için Vergi İdaresince hizmet ihracı kapsamının ayrıntılı olarak belirlenmesi, bu kapsamdaki teslimlerin GÇB ile yurt dışına fiili ihracının gerçekleşmesi durumunda da konunun hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin net olarak ortaya konulması gerekmektedir.

KAYNAKÇA :
1- 113  Seri Numaralı KDV G. Tebliği.
2- 26  Seri numaralı KDV G. Tebliği.