Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

MAKALELER

KDV İadelerinde Özel Esaslardan Genel Esaslara Geçiş Uygulaması

 Tarih: 20.06.2011
KDV  iade işlemlerinde ; 84 seri numaralı KDV genel tebliği  ve daha sonra çıkarılan  KDV genel tebliğleri uygulamaya yön vermektedir. 6111 sayılı Bazı kamu Alacaklarının Yeniden yapılandırılmasını içeren kanununun  yürürlükte olduğu süre içerisinde  M.B. Gelir İdaresi Başkanlığının 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı resmi gazetede yayımladığı 115 seri numaralı Genel tebliğ ile  mükelleflerin Özel esaslardan çıkmalarını sağlayacak koşulları belirlemiştir.

 

Bazı mükellefler 115 seri numaralı Genel Tebliğin içeriğini pek dikkate almadan özel esaslara tabi tutuldukları dönemler veya 2006-2007-2008-2009 dönemlerinin tamamı için  6111 sayılı yasa kapsamında KDV matrah artışında  bulunmak suretiyle   kod listesi diye anılan özel esaslar kapsamından çıkacaklarını  sanmışlardır. Halbuki 115 seri numaralı genel tebliğde yazılan koşullar 84 seri numaralı KDV genel tebliğine atıfta bulunmakta olup, aşağıda ayrıntılı olarak açıkladığımız  hallerde mükelleflerin  Özel esaslar uygulamasından çıkmalarına olanak sağlamaktadır. 

115 seri numaralı KDV genel tebliği uyarınca , Aralık/2009 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/1.5) bölümü kapsamında;

 - Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma,
 - beyanname vermeme,
 - adresinde bulunamama,
 - defter ve belge ibraz etmeme,

fiillerine ilişkin olarak olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6111 sayılı Kanunun 7 ve 9 uncu maddeleri kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri ya da 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin4 (X/6) numaralı bölümünde açıklandığı şekilde teminat gösterdikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.

Genel tebliğ hükümlerine göre  mükellef (Gerçek kişi-Kurum)  kendisi hakkında  2009/Aralık ve öncesi dönemlere ilişkin olarak  olumsuz Vergi İnceleme Raporu düzenlenmiş (SMİYB kullanma , defter ve belge ibraz etmeme v.b.) ise  genel tebliğ  hükümlerine uygun olarak  KDV matrah artışında bulunsa bile Özel esaslardan genel esaslar uygulamasına geçemeyecektir. 

Mükelleflerin   özel esaslar uygulamasından  çıkabilmeleri  için KDV matrah artışı  yapmak suretiyle  tahakkuk eden  verginin tamamını ödemeleri  veya  tamamı için  teminat gösterilmek suretiyle  taksitle ödemeleri gerekmektedir. 
 
Genel tebliğin son bendinde ise, mükellefler kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları veya daha alt safhalarla ilgili olumsuz rapor veya tespit bulunması nedeniyle 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/3) ve (II/4) bölümü gereğince özel esaslar uygulanan mükellefler, alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı itibariyle KDV artırımında bulunmuş olmaları halinde genel esaslara dönebileceklerdir. Bu kapsamda olanlarda da genel esaslara dönüş tarihi olarak artırımda bulunulan tutarın tamamının ödendiği veya yukarıda belirtilen şekilde teminat gösterildiği tarih dikkate alınacaktır.

Böylece; mükellefler, kendileri hakkında yukarıda yazılı (84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/1.5) bölümü ) konularda tespit bulunması halinde 2006-2007-2008-2009 T.yıllarının tamamı için KDV matrah artışı yapmak (ödemenin yapılması-teminat gösterilmesi) suretiyle özel esaslardan genel esaslara geçebilecekken, kendileri hakkında olumsuz tespit veya rapor bulunmamakla birlikte mal ve hizmet satın aldıkları ilk veya daha alt safhadaki  mükellefler hakkında  olumuz rapor veya tespit  var ise  sadece alımın ilgili olduğu dönem için matrah artışı  yapmak( tahakkuk eden verginin ödenmesi veya teminat gösterilmesi) suretiyle  özel esaslardan genel esaslara geçebilecektir.

115 seri numaralı genel tebliğ uyarınca,84 seri numaralı geneltebliğin  ; (II/2.1), (II/2.2), (II/2.3.1) ve (II/2.3.4) bölümlerine göre haklarında özel esaslar uygulananlardan KDV artırımında bulunabileceklerin ise artırımda bulunmaları genel esaslara dönüşlerini sağlamayacağı belirtilmiştir. Bu durumda;

ÖZEL ESASLARDAN GENEL ESASLARA  GEÇEMEYECEK  MÜKELLEFLER:

1-Haklarında Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu bulunan mükellefler. (Söz konusu  mükellefler 6111 sayılı yasanın  9.cu mad. 6.bendi  uyarınca  matrah artırımında bulunamayacaklardır..)
2-Haklarında Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge Kullanma Raporu Bulunanlar,
3-Haklarında Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar,
4-İşletme Kapasitesi ile İş Hacmi Arasında Açık Nispetsizlik Tespit Edilenler.

Konuyu örneklersek,  (A-) Mükellefi  hakkında 2009 ve önceki dönemlere ilişkin  olarak olumsuz rapor veya   olumsuz tespit  bulunmamakta, ancak  2009 yılı içerisinde mal satın aldığı ( B)  alt firması hakkında  SMİYB kullandığı konusunda olumsuz tespit bulunmaktadır.

Bu durumda  ( B) alt firmasının  2006-2007-2008-2009  veya   ilgi dönem için KDV matrah artışı  yaparak tahakkuk eden vergiyi ödemesi veya teminat göstermesi halinde ( B)  firması özel esaslara tabi tutulamayacağından,(A)firması da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacaktır.( B) firmasının matrah artışı yapmadığı  durumda ise bu firmadan mal alımında bulunan  ve  hakkında herhangi bir olumsuz rapor veya  tespit bulunmayan   (A) firmasının  2006-2007-2008-2009 dönemleri için ya da  mal alımını yaptığı dönem için  KDV matrah artışı yapmış olması durumunda  da ( A) firması hakkında genel esaslara göre işlem yapılması gerekecektir. Aynı örneğimizde (B) firması hakkında SMİYB kullanma raporunun bulunması halinde  ise  söz konusu firma matrah artışı yapmış olsa bile  özel esaslardan çıkamayacak,  bu durumda (A) firması da  ilgili dönem için matrah artışında  bulunmamış ise  özel esaslar uygulamasına tabi tutulacaktır.

Örneğimizdeki (A) firması hakkında SMİYB kullanma raporu var ise  matrah artışında bulunsa bile  özel esaslardan 115 seri numaralı genel tebliğ uyarınca çıkamayacaktır.

Durumları 115 seri numaralı genel tebliğ koşullarına uymayan , matrah artışında bulunmayan mükellefler den haklarında SMİYB  düzenleme - kullanma raporu bulunanlar  ile haklarında olumsuz tespit bulunanlar, Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri  Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor  veya Tespit Bulunanlar , Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında  Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar 84 no’lu Genel Tebliğin ( 2.1.2 )-  (2.2 ) –(2.3)-( 3 )- (4)  ayırımında yazılı hususları yerine getirmeleri halinde genel esaslara tabi tutulacaklardır. 

KAYNAKÇA :
115 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği.
84 Seri Numaralı KDV Genel Tebliğ.