Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

MAKALELER

6111 Sayılı Yasanın İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Hükümlerine İlişkin Uygulamalar

 Tarih: 09.05.2011

6111 sayılı yasanın 168. maddesi uyarınca, başvuru süresi  ve  ilk taksit ödeme süresi 30.04.2011 tarih-27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  2011-1713  sayılı BKK ile  uzatılmıştır.

SGK  ve  Vergisel yükümlülüklerle ilgili olarak , 6111 sayılı yasanın  ikinci,üçüncü ve dördüncü kısımlarında yer alan başvuru süresi  31.5.2011  tarihine kadar, Sosyal Güvenlik kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç  ilk taksit ödeme süresi 30.06.2011 tarihine  kadar uzatılmış olup, ayrıca 6111 sayılı yasa kapsamında SGK yapılacak ödemelerde ilk taksit süresi 2011/Mayıs ayında  sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi  kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir  ay uzatılmıştır.

6111 sayılı yasanın  4.cü maddesi ile 17.ci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru  ve ilk taksit ödeme süreleri 25.2.2011-02.05.2011 tarihine (bu tarih dahil) yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde ;

"(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin % 50'si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 25'inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının % 50'sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 75'inin, vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçileceği, belirtilmiştir.

Bu durumda,  25.02.2011-02.05.2011 tarihleri arasında kendilerine  vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükellefler , tebliğ tarihi  itibariyle  30 gün içerisinde  yasanın 4.cü maddesi hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunmamış veya 30 günlük süre geçtikten sonra başvuruda bulunmuş olmaları halinde  BKK ile uzatılan 1 aylık süre  dikkate alınarak  başvuruları değerlendirilecektir.  Bu değerlendirme yapılırken mükellefin  başvuru süresi içerisinde  Vergi Mahkemesinde dava açmış olmasının  bir önemi bulunmamaktadır .Bu hükümle ilgili olarak uygulamada 4.cü maddenin 5.bendinde yazılı olan “ Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır” hükmü yanlış yorumlanarak, başvuru süresi içinde  dava açmış olan  mükelleflerin bu madde hükümlerinden yararlanamayacağı  ileri sürülmektedir. Halbuki Gelir İdaresi Başkanlığınca  6111 sayılı yasanın  4.cü maddesi hükmünden yararlanmak için başvuracak mükelleflerden Ek-5  (Dilekçe Kodu:182)  Dilekçe örneğinin verilmesi istenilmektedir. Söz konusu dilekçede görüleceği üzere, talepte bulunan mükellefin dava açmayacağını, açmış bulunduğu davalardan vazgeçtiğini bildiren ibarelere yer verilmiştir.  6111 sayılı yasanın 4.cü maddesinin 5. ci bendi bu maddeden yararlanan mükelleflerin daha sonra dava açmalarını önleme amacı taşımaktadır. Yoksa  dar bir mantıkla yorum yaparak, yasal başvuru süresi içerisinde dava açarak yasal hakkını kullanan mükellefin, başvuru süresi içerisinde dava talebinden vazgeçmesi halinde bu madde hükümlerinden yararlanmasını engellemenin hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Nitekim 6111 sayılı yasa  ile ilgili olarak GİB sitesinde bulunan  6111 sayılı yasaya ilişkin 2 numaralı  Genel Tebliğ Taslağında , 30 günlük başvuru süresi  bitiminden sonra dava konusu yapmaksızın bu madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan mükelleflerinde BKK ile uzatılan bir aylık başvuru süresi gözetilerek yasa hükmünden yararlandırılmaları konusunda durumlarının değerlendirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Örnek:  06.03.2011 tarihinde  vergi/ceza  ihbarnamesi tebliğ edilen bir mükellef  ,05.04.2011 tarihine kadar  6111 sayılı yasanın  4.cü maddesi hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunmamış ise,  BKK ile uzatılan yasa hükmü uyarınca, 05.05.2011 tarihine kadar  başvuruda bulunabilecek, adına tarh edilen vergi ve cezanın ilk taksitini ise  31.05.2011 tarihine kadar  ödeyebilecektir.

6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, matrah artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edileceğini öngördüğünden; bu madde hükümden yararlanmak için başvuru süresi, söz konusu işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak düzenlenmiştir. Buna göre  25.02.2011 tarihinden önce 2009 T.yılı defter ve belgeleri üzerinde vergi incelemesine başlanılan bir mükellef 6111 sayılı yasanın yürürlükte olduğu tarihte incelenen vergi türü için  matrah artışında bulunmadığı  takdirde, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dilekçe (Ek:5) ile yazılı olarak başvurabilecektir.

KONUYU ÖRNEKLERSEK, 2009 T.yılı  hesapları incelenen bu mükellef  madde kapsamındaki tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesini 15/11/2011 tarihinde tebliğ etmesi durumunda,  ödenecek tutarın ilk taksiti Aralık/2011 ayında, diğer taksitleri ise  Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim/2012 aylarında olmak üzere  6 eşit  taksitte  ödeyebilecektir.

Mükellefler bu madde hükmünden, adlarına yapılan tüm tarhiyatlar için yararlanabilecekleri gibi sadece talep edecekleri vergi türü ve dönemler için de yararlanabileceklerdir.

6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuruda bulunmaları ve madde hükmüne göre yapılandırılan tutarı ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

KAYNAKÇA :

1-6111  sayılı Kanun ve 1’Nolu Genel Tebliğ.