Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

MAKALELER

VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN TORBA YASA TASARISI İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

 Tarih: 28.05.2010

Bilindiği üzere, Anayasa mahkemesinin bazı yasa maddelerini iptal etmesi nedeniyle oluşan yasal boşlukların 6 aylık süre  içerisinde  giderilmesi gerekiyordu, bu düzenlemeler yapılırken Maliye Bakanlığı ihtiyaç duyulan diğer  yasalardaki değişiklikleri  de dikkate alarak  hazırlanan ekonomik ve mali konularda önemli düzenlemeler  bulunan   torba Yasa Tasarsı Bakanla Kurulunca imzalanarak  25.05.2010 tarihinde TBMM sunulmuştur.

Yas tasarısı ile  getirilecek düzenlemelerden  uygulamada  öne çıkanlar  aşağıda özetlenmiştir.

 - 193 sayılı Gelir vergisi Kanununda  vergi nispetlerini belirleyen103 madde de düzenleme yapılarak ücret geliri ile diğer gelir unsurları arasında farklılaştırma yapılarak yeni vergi  tarife cetveli düzenlenmiştir..

Tasarı yasallaştığında uygulanacak vergi dilimleri ve oranlar aşağıdaki gibi olacaktır.:

-8.800 TL'ye kadar yüzde 15

-22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası yüzde 20

-50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL

(Ücret gelirlerinde 76.250 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL), fazlası yüzde 27

-50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL

(Ücret gelirlerinde 76.250 TL'den fazlasının 76.250 TL'si için 18.607 TL), fazlası yüzde 35

-193 s. GVK. Geçici 67. mad.  Yer alan  dar mükellef kurum ve gerçek kişiler için uygulanan  % sıfır (0) stopaj oranına ilişkin  hüküm yerine  tam  ve dar mükellefler arasındaki farklılık kaldırılarak  sermaye şirketleri ( yatırım fonları dahil )  % (0) oranında  stopaj uygulanmasına yönelik  düzenleme yapılmıştır..

-Tasarıyla, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği yatırım indirimi istisnasıyla ilgili kararının gerekçesi dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılarak yatırım indirimi istisnasından mükelleflerin süre sınırlaması olmaksızın yararlanmalarının yolu açılırkenvergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın;  ilgili  dönemde beyan edilen kazanç tutarının yüzde 25'ini aşmayacağına ilişkin sınırlama getirilerek, kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanacağı hükmü getirilmiştir. .Ancak; getirilen bu düzenleme  ile önceki yıllarda yatırım yapan ve devreden yatırım indirimi hakkını önceki yasa hükümlerine göre  beyan edilen kazançla ilgili  herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanabilen  ve  2010 T.yılı I.Geçici vergi dönemine ilişkin Kurum Geçici vergi beyannamesinde beyan ettiği kazancın tamamından  indirim konusu yapan  mükellefler açısından sorun yaşanacağı gibi, getirilen yeni düzenleme ile kurum kazancından düşülecek yatırım indirimi istisnası tutarı  beyan edilen  kazancın  %25 i ile  sınırlandırılması halinde;  bundan önce Anayasa Mahkemesince iptale konu olan ve üç yıl sınırlamasına ilişkin olarak ileri sürülen  gerekçeler dikkate alındığında; getirilecek  olan yeni sınırlama hükmü de ; “ verginin genellik, eşitlik, öngörülebilirlik ve kamusal yetkinin kullanılmasında mükelleflere  hukuksal güvenlik sağlayan yasallık ilkelerine aykırılık oluşturduğu “gerekçesiyle  ihtilaf konusu yapılacaktır. .Bu nedenle yasa tasarısının komisyonda görüşülmesi sırasında  söz konusu sınırlamanın kaldırılması yönünde değişiklik yapılacağı  kanaatindeyim.

-Tasarıyla, mükelleflere  elektronik ortamda tebligat yapılmasının  ve Tebligat Kanunu'nda sayılan usullere bağlı kalmaksızın tebliğe elverişli elektronik adres aracılığıyla elektronik ortamda da tebligat  yapılmasının yolu açılmakta, Maliye Bakanlığına . , elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili olarak her türlü altyapıyı kurmaya ve kurulmuş olanı kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, ayrıca buna ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkisi verilmektedir.

- Tasarıyla, Anayasa mahkemesince iptal edilen düzenleme yerine, matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasında zamanaşımının durmasına yönelik süre bir yılla  sınırlandırılmıştır. Ayrıca,geçici madde ile  getirilen düzenleme ile  01.01.2005 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte önce takdire sevk edilmiş olup,komisyonca takdir edilen matrah üzerinden  31.12.2012 tarihine kadar  tarh ve  tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrayacağı, Bu hükmün 374 üncü madde yer alan ceza kesmede zamanaşımı açısından da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

-Tasarıyla, Gider Vergileri kanununun 28. maddesinin 3. fıkrası  değiştirilerek, Ödünç para verme işlemini esas iştigal konusu olarak yapmayan , başka bir deyişle esas faaliyet konusu borç para verme işlemi olmayanların , ticari icaplar gereği  yaptıkları borç para verme işlemleri banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına çıkarılmakta, bu işlemlerin finansman hizmeti kapsamında değerlendirilerek katma değer vergisine tabi tutulması sağlanmaktadır.Böylece , şirket ortaklarının şirketten para çekmeleri , mükelleflerin esas faaliyetleri ile birlikte nakit para (döviz veya TL) kullanmak suretiyle  veya  kredi kartı kullanmak suretiyle gerçekte mal ve hizmet teslimi olmadan  (altın satımı,beyaz eşya satımı ,g..menkul satımı, kontör satımı,), yada gerçek bedelin üstünde fatura düzenlemek suretiyle gerçekleştirdikleri, kısaca  pos tefeciliği olarak adlandırılan v.b. yöntemlerle  yaptıkları borç para verme işlemleri yasanın yürürlüğünden sonra finansman hizmeti sayılarak %18 oranında  KDV’ sine tabi tutulacaktır.

-Tasarıyla, vergi incelemeleri  tam veya sınırlı inceleme olarak iki gruba ayrılmaktadır, Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulmakta, İncelemelerin risk analizine dayalı yöntemle yapılması, incelenecek mükellef sayısının arttırılması  amacıyla 6 yılını dolduran Gelir Uzmanlarının  İnceleme elamanlarının refakatinde yetkili  Gelir Uzmanı olarak çalışmaları sağlanmaktadır..

Tasarı ile Yeminli mali müşavirlerin  tasdik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri mükellef gurupları, faaliyet  ve tasdik konuları itibariyle ayrı ayrı belirleme ve uygulatma yetkisi alınmıştır.

-Harçlar kanununda yapılan düzenleme ile mükellefler, vergi durumları konusunda ve tereddüt ettikleri konularda Maliye Bakanlığı ve Bakanlığın yetkili kıldığı makamlardan izahat istemeleri karşılığında belli miktarda ı 200 TL ile 2.000.- TL arasında harç ödemek zorunda kalacaklar.

-Tasarıyla idari para cezalarındaki zamanaşımı süresi kararın kesinleşmesinin rastladığı yılı izleyen yılbaşından itibaren başlayacağı hüküm altına alınmaktadır.

-Tasarıyla , Vergi ihtilaflarına ilişkin  davaların daha etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesi için Başkanlığın taşra teşkilatında avukat çalıştırılması sağlanırken, davaların takip usulü ile davaların takibinde hizmet satın alınması konularında  düzenlemeler yer verilmiştir.

Vergi kayıp ve kaçaklarının  önlenmesine ilişkin  yasal düzenlemelerin yanında, başarıda  önemli bir unsur olan  ve uygulayıcı konumunda bulunan Gelir İadesi Personelinin  etkin ve verimli  yapıya kavuşması için  özlük haklarında da yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

KAYNAK :
25.05.2010 tarihinde TBMM sunulan Gelir Vergisi  Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin   Kanun Tasarısı.

KAYNAKÇA :
193 s.G.V.K.-187 Nolu  G.V.K. Genel tebliği-392 VUK Genel Tebliği-23 No’lu G.V. sirküleri.3 No’lu K.V. Sirküleri