Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

MAKALELER

GELİR İDARESİNİN ETKİN VE VERİMLİ YAPIYA KAVUŞMASI İÇİN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARINDA YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER

 Tarih: 26.03.2009

Sürekli yenilenen  vergi mevzuat hükümlerini takip etmek, kayıt dışı istihdamla mücadele değişen mevzuatla ilgili olarak mükellefleri bilgilendirmek  ve vergi yasaları hükümlerini uygulamakla  sorumlu olan maliye çalışanları  yıllardır yoğun iş yükü altında hak ettikleri özlük haklarını alma mücadelesi yaparak çalışmalarını özveri içerisinde sürdürmektedir.  

 Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı çatısı altında  hizmet sunmakta olan taşra teşkilatının mükellefle yüz yüze  gelen  ilk birim olan Vergi Dairelerinde  çalışan personelden dört yıllık yüksek okulu mezunu olanlardan şartları tutanlar Gelir Uzmanlığı özel sınavına tabi tutularak  vergi dairelerine Gelir Uzmanı ünvanı  ile atanmaktadırlar. Gelir Uzmanları  emrinde çalıştıkları vergi dairesi Müdürü  kadar maaş alarak çalışmakta yine bağlı oldukları müdür yardımcısından daha fazla maaş almaktadırlar. Gelir uzmanlarının aldıkları maaşı hak ettikleri konusunda itirazı olan yoktur. Ancak, aynı masada  aynı  işi yapan iki memur arasındaki ücret uçurumu ve bu kişilerin amirlerinden fazla maaş alıyor olmaları  vergi dairesi içerisinde huzursuzluğa neden olduğu gibi amirlerin ve diğer memurların  motivasyonlarını olumsuz etkilediği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu nedenle Vergi dairesi Müdürlerinin , Müdür yardımcılarının ve diğer memurların özlük haklarının düzeltilmesi gerekmektedir.Rotasyona tabi çalışan , çocuklarının  bir ilde eğitimini tamamlamasını imkansız kılan  tayin kabusunu  yaşayan ve emrinde çalışan memuru ile aynı yada daha düşük ücret almak , vergi idaresinde sorumluluk gerektiren idarecilik görevlerinin  tercih edilir olmasının önündeki en büyük engel olacaktır. 

 Ülkemizde taşrada Vergi İncelemelerinin büyük çoğunluğunu üstlenen teftiş ve soruşturma yapan  Vergi Denetmenleri ise yoğun iş yükü altında çalışmakta olup, aldıkları ücret kamuda çalışan ve kendileri ile aynı yetkileri  paylaşan  diğer kamu görevlilerinden  çok  düşük  tutarda bulunmaktadır. Vergi Denetmeni görevinden emekli olanlar ise  yaptıkları görevle ve yıllarca aldıkları  sorumlulukla  uyuşmayan  emekli maaşı  ile yaşamlarını sürdürme zorunda bırakılmaktadır. Bu durum, Gelir İdaresinin mesleki eğitim vererek ve refakat çalışması yaptırarak yetiştirdiği çok sayıda Denetmenin meslekten ayrılarak başka kurumlara geçmelerine  neden olmaktadır. Nitekim 2006 ve 2007 T.yıllarında  400 kişiye ulaşan Vergi Denetmeni  3 yıllık eğitim ve sınavdan geçerek yıllarca  emek verdiği ve tecrübe kazandığı  “Vergi kayıp ve kaçaklarını inceleyerek,  beyanların  doğruluğunu tespit etmek, teftiş yaparak idari işlemleri kontrol etmek, soruşturma yapmak v.b. görevlerini  bırakarak  2200 ek gösterge yerine  3600 ek gösterge, makam tazminatı  ve  emeklilikte  alacağı yüksek maaş dikkate alarak, severek yaptıklarına  inandığım mesleklerinden koparak  (Üniversitelerde, Mahalli İdarelerde (Belediye Başkanlıklarında.-Özel İdare Müdürlüklerinde.)  tecrübeleri ile tam olarak uyuşmayan İç Denetçi görevine  naklen atanmışlardır. Maliye Bakanlığının özellikle büyük illerde oluşan  Denetmen boşluğunu doldurulması için bu göreve giden Vergi Denetmenlerinin tekrar eski görevlerine  dönmelerini sağlamak ve halen bu görevi sürdürenleri  de motive edecek  yasal düzenlemelerle , Vergi Denetmenlerinin özlük haklarında İç Denetçilere paralel düzenleme yapılarak  3600 ek gösterge ve makam tazminatı hakkının  verilmesi halinde, yıllardır  süregelen sıra tahsisli lojman  sıkıntısı çeken ,rotasyona tabi olarak çeşitli illerde  görev yapma   zorluklarına   katlanan  vergi Denetmenlerinin daha verimli ve etkin çalışmalarını sağlayacaktır. 

Gelir idaresi Başkanlığının  özerk ve daha etkin  bir  yapıya kavuşturulması  yönünde yapılacak yasal düzenlemelerin başarılı olması  için  idari yapıda  görev yapan merkez ve taşrada görevli personelin özlük haklarında  da iyileştirme  yapılmasını  zorunlu kılmaktadır.